top of page

✨🙏🏻#พระอนุรุทธ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
"พระอนุรุทธ" เป็นเลิศทางอุดมสมบูรณ์พูนสุข ผู้ใดบูชาจะไม่ได้พบเจอกับคำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ไม่สำเร็จ ตลอดกาลนาน แกะจาก "ไม้ยอดฟ้า" ภายในองค์พระบรรจุด้วยพระธาตุ, ขนสิงโต และผงวิเศษตามตำราพิชัยสงคราม

“พระอนุรุทธเถระ” ผู้ที่พระบรมศาสดาโคตมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสยกย่องชมเชยว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “ผู้มีทิพยจักษุญาณ” เพราะพระอนุรุทธได้เจริญอาโลกกสิณตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอ ตลอดทั้งกลางวัน และกลางคืน ยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้น

ในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระท่านได้บำเพ็ญทานบุญกุศลอยู่ตลอดแสนกัป ทั้งยังเกิดร่วม "สหชาติ" กับพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอยู่อีกหลายพระองค์ อาทิเช่น:

ในสมัยของ "พระปทุมุตตระพุทธเจ้า" พระอนุรุทธเถระนั้นบังเกิดในสกุลคฤหบดีผู้มหาศาล ท่านได้สร้างต้นประทีปหลายพันต้น และสร้างประทีปบริวารด้วยถ้วยกระเบื้องและถาดสัมริดเป็นนับจำนวนไม่ได้ ถวายเป็นพุทธบูชา

ในสมัยของ "พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้า" พระอนุรุทธได้ถวายประทีป ถวายไส้ตะเกียงน้ำมันพันหนึ่งแด่พระพุทธองค์ ประทีปนั้นลุกโพลงอยู่ถึง ๗ วัน ๗ คืน

ในสมัยของ "พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า" พระอนุรุทธเถระนั้นบังเกิดในเรือนคฤหบดีใกล้กรุงพาราณสี ท่านได้สร้างภาชนะสำริดจำนวนมาก บรรจุเนยใสจนเต็ม แล้ววางไส้ตะเกียงห่างกัน ๑ องคุลีในภาชนะดังกล่าว วางเรียงชิดกันแล้วจุดไฟขึ้นล้อมพระเจดีย์ที่ยาว 1 โยชน์ถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากนี้ท่านยังสร้างภาชนะสำริดขนาดใหญ่ใส่เนยใสจนเต็ม ก่อนจุดไส้ตะเกียงพันดวงรอบๆขอบปากภาชนะสำริดนั้นแล้วจุดไฟขึ้น ท่านได้เทินภาชนะสำริดขนาดใหญ่นั้นไว้บนศีรษะ เดินประทักษิณเวียนบูชาเจดีย์ระยะทางโดยรอบประมาณ ๑ โยชน์ ตลอดคืนจนถึงเช้ารุ่ง

และเมื่อสมัยครั้งที่พระอนุรุทธเกิดเป็นคนหาบหญ้าในเรือนของตระกูลยาจกเข็ญใจนามว่า "อันนภารบุรุษ" ท่านได้ถวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่า "พระอุปริฎฐะปัจเจกพุทธเจ้า” จึงได้รับพรจากพระปัจเจกพระองค์นั้นตามคำอธิษฐานว่า "จะไม่พบกับคำว่าไม่ได้ จะไม่เจอกับคำว่าไม่มี"

✨🙏🏻Phra Anuruddha by Phra Arjarn O, Phetchabun.
"Phra Anuruddha" is the great amulet of abundance & happiness. Who prays "Phra Anuruddha" will never face with shortage, badness, sickness, disappointment, inefficacy, and failure because he nevers know "Not Have". This amulet carved from "Gable Apex Wood" and inside also have holy items such as Sivali’s relics, Lion’s hair and holy powder follows Phra Pichai Songkram scirpture.

Phra Anuruddha who was most excellent in the area of the Celestial-Eye. He was a Buddhist monk who was intelligent and knew Dhamma Vinaya thoroughly. The Lord Buddha said that Phra Anuruddha had offered lanterns in the previous lifetimes so he was intelligent.

In a previous lifetime, He was born to be a poor, however, He offered alms to a Silent Buddha who just finished a meditative attainment and made a wish that he did not want to experience “Not Have” anymore. After that He became a rich man and when he passed away, he was reborn as King Indara for 7 times, the Great Emperor for 14 times, made thousands of lanterns to worship a pagoda in which relics of Padumutara Buddha contained and a pagoda in which relics of Kassapa Buddha contained too.

In this lifetime, he was born as a prince. When he was ordained, he learned the meditation from Phra Sariputta and then went to a forest. While he was practicing the monastic duties, he considered Mahāpurisavitakka 7. While he was doing, the Lord Buddha went to His place and taught Him to consider another one more. After that the Lord Buddha went to the residence and Phra Anuruddha continued considering. Finally, Phra Anuruddha became an Arahant and He usually examined the world beings by his celestial eyes except his meal times. While the Lord Buddha was passing away, he kept watching the Lord Buddha’s mind and told Phra Ananda. The Lord Buddha praised him that his celestial eyes were better than any other monk.

พระอนุรุทธ Phra Anuruddha

6 000,00฿Prix
    bottom of page