top of page

👼🛎#กังสดาลรวย7ชาติ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
"ผู้มีเพลงในหัวใจ ได้ยินเสียงดนตรี ย่อมรู้ว่ามีคุณ
ผู้มีธรรมในหัวใจ ได้ยินสัญญาณบุญ ย่อมรู้ว่ามีโอกาสทำดี"

"กังสดาล" คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากหลักฐานที่ค้นพบมีกล่าวถึงในหนังสือไตรภูมิพระร่วงตอนหนึ่งว่า ประชาชนรื่นเริงสนุกสนานบรรเลงดนตรีดีดสีตีเป่า “พื้นฆ้องกลองแตรสังข์ระฆังกังสดาลมโหระทึก”

"กังสดาล" เป็นของสำคัญที่อยู่คู่กับชาวพม่ามาแต่โบราณ เพราะพุทธศาสนิกชนในพม่าเป็นผู้ใจบุญสุนทาน มีความศรัทธาในพุทธศาสนามาก พวกเขาจะใส่บาตรกันทุกวัน โดยไม่ได้หวังผลบุญเป็นหลัก แต่เพื่อต้องการเกื้อกูลพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นหน่อเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้า เวลาที่พระภิกษุพม่าจะออกบิณฑบาต ก็จะมีการนำเอากังสดาลขนาดย่อมที่ถือได้และสะดวก ออกมาตีนำแถวพระภิกษุสามเณร เพื่อบอกบุญให้ญาติโยมรู้ว่า พระกำลังมาแล้ว เตรียมตัวมาใส่บาตรกันได้ ญาติโยมจะได้ไม่ต้องมารอนาน มีเวลาไปทำกิจธุระอย่างอื่นก่อนแบบนี้เป็นต้น นอกจากนี้เสียงของกังสดาลยังช่วยขับไล่สัตว์ต่างๆตามทางที่พระเดินบิณบาตให้หลบพ้นออกไปด้วย

ในวันพระ เสียงของกังสดาลขนาดใหญ่ก็จะดังก้องไปไกล เพื่อบอกบุญญาติโยมให้มาทำบุญที่วัด การใช้กังสดาลในพม่ายังนิยมเคาะหรือตีหลังจากที่ได้ทำบุญแล้ว เช่นการถวายปัจจัย หรือการถวายสิ่งของแด่พระหรือวัด แม้แต่ก่อนที่จะมีการสวดมนต์ใดๆก็ตาม จะต้องทำการเคาะหรือตีกังสดาลก่อน เพื่อเป็นการบอกกล่าวอัญเชิญให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาร่วมรับฟัง และเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องตีกังสดาลนั้นอีกครั้งเพื่อบอกบุญให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะชาวพม่าเชื่อกันว่า เวลาที่ได้ทำบุญทำกุศลใดๆก็แล้วแต่ ถือเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแบ่งส่วนบุญนั้นด้วยไมตรีจิต ให้กับบรรดาเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายด้วย

ส่วนในประเทศไทย ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการตีหรือเคาะกังสดาลคล้ายๆกัน นั่นคือตีหรือเคาะหลังการทำบุญ เพื่อแจ้งให้พระอินทร์บนสวรรค์ได้รับฟังและทราบว่ามีผู้ใฝ่ดีใฝ่กุศลทำบุญสร้างกรรมดีในพระพุทธศาสนาแล้ว และหากวันใดที่ไม่มีเสียงกังสดาลดังขึ้นไปถึงสวรรค์ นั่นก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาได้สูญสิ้นไปจากมนุษยโลกนี้แล้ว

ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอจึงได้ให้ช่างฝีมือชาวพม่าแกะพิมพ์ "กังสดาลรวย7ชาติ" "ออกมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวก เป็นกังสดาลในรูปทรง "ค้างคาวกางปีก" อันมีนัยยะมงคลหมายถึงความเป็นปราชญ์ที่ชาวจีนอุปมาไว้ เพราะ "ค้างคาว" ใช้ชีวิตอยู่แต่ในที่สูงโดยตลอด เวลากินก็กินในที่สูง ไม่ลงมาเกาะกินของในที่ต่ำ, เวลานอนก็นอนในที่สูง ไม่ลงมานอนในที่ต่ำ, แม้กระทั่งเวลาตายสูงก็ยังตายในที่สูง ไม่ลงมาตายในที่ต่ำ จึงเรียกได้ว่าค้างคาวเป็นสัตว์ "ใฝ่สูง" อย่างแท้จริง

มวลสารสำคัญสำหรับ "กังสดาลรวย7ชาติ" คือกังสดาลที่พระอาจารย์โอได้มาจากพม่า เป็นกังสดาลที่เคยถูกใช้งานในวัดเป็นเวลานานมาแล้วทั้งสิ้น โดยพระอาจารย์ได้นำอักขระพระคาถา "พระเจ้ารวย7ชั่วโคตร" ประทับลงไปบนกังสดาลรุ่นนี้ด้วย พระคาถานี้เป็นวิชาที่พระอาจารย์โอรับสัจจะมาว่า หากเรียนมาไม่ครบ 25 ปี ห้ามเผยแผ่เด็ดขาด แต่ในปี2562นี้ก็นับได้27ปีแล้ว จึงสามารถนำมาเผนแผ่ได้ เป็นพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์โอจะท่องบริกรรมเวลาให้พรลูกศิษย์ในวาระโอกาสพิเศษเท่านั้น เป็นพระคาถามหาปรารถนาที่พลิกชีวิตของมนุษย์ผู้มีวาสนาพานพบได้อย่างน่าอัศจรรย์ ลูกศิษย์พระอาจารย์หลายคนที่ถูกรางวัลที่1 ก็ล้วนแต่ได้รับพรจากพระคาถา "พระเจ้ารวย7ชั่วโคตร" กันทั้งสิ้น

วิธีบูชา "กังสดาลรวย7ชาติ" คือให้ท่องคาถาแล้วเคาะเรียกสิ่งที่ตนเองปรารถนา เหมือนเบิกบุญมาใช้ อยากจะได้อะไร ก็เคาะให้เสียงดังออกไป เวลาทำบุญก็ให้เคาะ เพื่อบอกให้เทวดามาร่วมอนุโมทนา เสียงของ "กังสดาลรวย7ชาติ" ถือเป็นเสียงแรกแห่งฤกษ์งามยามดี เป็นเสียงมงคลแห่งงานบุญทั้งหลาย เป็นเสียงสวรรค์ที่ดำรงค์พระศาสนาไว้ เป็นเสียงเรียกโชคลาภ ข้าวของเงินทอง คนที่ดีให้ไหลมาตามท่วงทำนอง ทั้งยังขจัดภัย กันอุปสรรค เบิกดวง เบิกบุญ เบิกโชคลาภวาสนา ดีนักแล
💁‍♀️จัดสร้างทั้งหมด 3 เนื้อด้วยกัน:
1. เนื้ออัลปาก้าแก่ชนวนกังสดาลโบราณ (บูชา 3,000 บาท)
2. เนื้อทองเหลือง (บูชา 600 บาท)
3. เนื้อทองแดง (บูชา 600 บาท)
🌸ปล.กังสดาลรวย7ชาติทุกเนื้อผสมชนวนกังสดาลที่พระอาจารย์โอได้มาจากพม่า

👼🛎7 Rich Lives Moon-Shaped Bell by Phra Arjarn O, Phetchabun.
This is a kind of Burmese musical instrument for auspicious ceremony. They will use it to attach their merits raise up to the heaven, its sound will inform the angels to rejoice in merits of them.

Phra Arjarn O made this "7 Rich Lives Moon-Shaped Bell" by using many old Moon-Shaped Bells that had been used in many Burmese temples for a long time as the special material.

Specially, on the both surface of "7 Rich Lives Moon-Shaped Bell" has the holy alphabets of the greatest fulfilled wish spell named "God Of Richness 7 Lives". Phra Arjarn O studied this subject from his Myanmar master 27 years ago so, nowadays he can express this subject for the prayer because this subject has a prohibition stated that "The Learner Can Express This Subject To Others After Pass Through 25 Years Only". It is one of the most powerful & effective spell that Phra Arjarn O has used to grant his disciples for blessing wish come true. The disciple who got 1st prize lottery also was granted by this spell.

The worshipping method of this "7 Rich Lives Moon-Shaped Bell" is that the prayer can make a wish then hit it, the sound of this amulet will spread around to angels and deity spirits. When they hear the beautiful sound, they will help the prayer to have fulfilled wish as much as they can. Because the sound of "7 Rich Lives Moon-Shaped Bell" can call wealthiness, luck, fortune, money, good people, and beneficial thing. It will also protect the owner from any danger & enigma.

💁‍♀️There are 3 materials made as follows:
1. Alpaca With Concentrated Old Moon-Shaped Bells Material. (Price 3,000 Baht)
2. Brass. (Price 600 Baht)
3. Copper. (Price 600 Baht)
🌸PS. Every material already mixed with old moon-shaped bells from Myanmar.

กังสดาลรวย7ชาติ เนื้ออัลปาก้า 7rich lives moon-shaped bell alpaca

฿3,000.00価格
    bottom of page