top of page

🌟พระคำข้าว เก้ามงคลมหาลาภ🌟
📌"สุดยอดพระเครื่องล้ำค่าแห่งยุค คำข้าวสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบรูณ์พูนสุข ที่ไหนมีพระคำข้าวแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แห่งนั้นจักมีแต่ความเจริญมั่งคั่ง ร่ำรวย โชคลาภ เงินทอง ทรัพย์สมบัติจักพอกพูนไม่รู้จักหมด"
ด้วยบารมีแห่งพระสมเด็จองค์ปฐม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอะไร เจอความทุกข์ ลำบากยากเข็ญอย่างไรก็จักพลิกฟื้น พลิกฝันชีวิต จากไม่มีให้เป็นมี จากไม่ได้ให้ได้ จากหมดหนทาง ให้พบทางสว่าง... ประสบการณ์เป็นประจักษ์มากมายจากหมดตัวเกือบล้มละลายให้ฟื้นคืนธุรกิจกลับมาเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้อีกครั้ง
พระอาจารย์โอ ได้จัดสร้างพระคำข้าวเก้ามงคลมหาลาภ ด้วยเจตนาอันสุทธิ์ ตามบัญชาของพระสมเด็จองค์ปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้คนในยุคเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ที่อาจจะเข้าสู่กลียุคข้าวยาก หมากแพง ตามคำทำนายของพระพุทธองค์ ยิ่งบูชายิ่งมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้บุญ เพราะเราเป็นสะพานบุญมอบสิ่งที่ดีให้ผู้อื่น

เนื้อขาวเก้ามงคล
ชุดเนื้อขาวล้วน ขาวบริสุทธิ์ดุจข้าวทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ เก้ามงคลทำจากข้าวก้นบาตรทั้ง 9 วัด ได้แก่

1ข้าวใส่บาตรวันออกพรรษาและข้าวถวายพระพุทธในพรรษา

2ข้าวก้นบาตรครูบาอาจารย์ในวันออกพรรษา และวันลงอุโบสถข้าวก้นบาตรพระอริยะที่เชื่อกันว่ามีเทวดามาใส่บาตร

3ธาตุกุ้มข้าวได้จากถ้ำผาบิ้งจะมีเทวดามานิมิตว่าเป็นธาตุข้าวที่พระอริยะอธิฐานคว่ำบาตรไว้เป็นธาตุกุ้มข้าวอันนี้จักมีคนนำมาให้

4ข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาสที่ถวายในวันกฐินจักได้มากอยู่วัดที่เป็นมิตรและไม่เคยมีไมตรีก็จะเอามาให้

5ข้าวสารหิน ธาตุแม่พระโพสพ จักมีคนนำมาให้

6ข้าวสารดำ ข้าวแห่งพันธะสัจจะพ่อขุนผาเมืองจักมีคนนำมาให้

7ข้าวตอกพระร่วง ธาตุข้าวกายสิทธิ์แห่งพระโพธิสัตว์มีทายาทพระร่วงเก็บไว้มาก็เขาจะนำมาให้

8พระธาตุข้าวบิณฑ์ พระธาตุแห่งความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งมีคนรักษาไว้มากเขาจักนำมาให้

9พระทัพข้าวพระที่ขรัวตาแสงอาจารย์ท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้มีคนเก็บไว้มากเขาจักนำมาให้

มวลสารทั้งหมด เอานามข้าวอันเป็นมงคลทั้งเก้า และยังมีผงเก่าของหลวงพ่อนวลวัดโพธิ์บางละมาด ศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโค และผงลบพระยันต์ต่างๆและผงที่องค์ปฐมอธิฐานไวัแล้วจำนวนมากจะมีคนนำมาให้

🌟Holy Rice Buddha, white holy 9 wealth set🌟

📌One of Greatest Holy Buddha in this aged, Holy Rice is symbol of wealth, plentiful and happiness, wherever have holy rice buddha that place will alway prosperity, richness , full of treasure, full money, never lacking and growing with non-stop
With Holy power of First Lord Buddha, no matter wherever you are, what you doing, what bad thing, grievous and problem that you facing. First Lord Buddha will help you change bad destiny to be good destiny, change bad fortune to be good fortune, even in the darkness moment of life it will change you to the bright ways and bring successful to your life again. There are many experience from believer, even someone is near to bankrupt when they pray to Holy Rice Buddha their business have change to be good and prosperity again, the way to solve the problem will come to help believer suddenly.
Phra Ajarn O have make holy rice buddha with highly purpose for helping people follow the great demand of First Lord Buddha. who have problem in current economic situation , it will help you being rich, being wealth, alway good luck and never getting down.

White version is pure and beauty like holy rice that make from mystical rice in monk bowl of 9 temple such as

1.Rice in bottom of monk's bowl that offer to monk in end of Buddhist lent and Rice that worship lord Buddha on the Buddhist lent

2.Rice in bottom of monk's bowl that offer the great master in end of buddhist lent and Rice in bottm of The Honourable monk's bowl that believe angel& deva come to offer.

3.Special mystical rice that find from Par Bing cave, it have angel have tell Phra Ajarn in premonition that the Honourable monk left the special mystical rice.

4.Special rice or Matudpaya rice that offer on Kathin ceremony. Even the temple that never be friendly and companion will give this special rice.

5.The mystical stone rice from goddess of rice.

6.The Black rice, rice of the oath of Phor Khun Par Mung (the king in Sukhothai era)

7.King Phra Ruang popped rice, the magic rice of Bodhisattva that descendant of Phra Ruang will bring to offer.

8.The Buddha's relics the element of wealth and plentiful

9.Phra Tub Kwang that created by great master Sang, the Ajarn of Somdej Tor Wat Rakhang. It will have people bring to offer Ajarn.

All of material used the auspicious name of nine rices. Moreover, it have old powder of Lung por Nuan-Wat Pho, Lung por Paan- Wat BangNomKo. Also have white powder of holy Yant and Holy powder that First lord Buddha pray.

พระคำข้าวเก้ามงคลมหาลาภ ไตรรงค์ธงรัตนะHoly Rice Buddha Triple BuddhaGem ThaiFlag

฿300.00가격
 • พระคำข้าวเก้ามงคลมหาลาภ (เนื้อไตรรงค์ธงรัตนะ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

   ไตรรงค์ 3 สี เอาคุณพระรัตนตรัยแก้วอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ

   พระรัตนตรัย แปลว่า แก้ว ๓ ประการ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ๓ อย่าง ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดสำหรับพุทธศาสนิกชน อันได้แก่

   ๑. พระพุทธ คือพระพุทธเจ้า

   ๒. พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

  ๓. พระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้รู้ความจริง คือ ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทางสั่งสอน

   พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันโดยเฉพาะไม่ได้ ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้พระสงฆ์รู้ธรรม พระธรรมนั้น พระสงฆ์ย่อมจำทรงไว้พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้สืบต่อ พระศาสนาโดยกาละและเทศะไม่มีขอบเขตสุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ อย่างนี้ เปรียบด้วยวัตถุวิเศษที่มีราคาอย่างสูง คือ แก้ว จึงเรียกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่า รัตนะ คือ แก้ว ๓ ดวง ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้ว ๓ ดวงนี้ว่ามีคุณ ย่อมจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ตน ย่อมมีอำนาจกำจัดภัยอันตรายต่างๆ ได้ จึงนับถือไหว้กราบทำสักการะบูชา ตามวิธีแห่งข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

   

  Holy Rice Buddha (Thailand Flag) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

  Three colour of Triple Gem (Buddha Gem, Dhamma Gem, Sangha Gem)

   "Rattana Tri" is a Pali word. "Rattana" means gem, "Tri" means three.

   "Rattana Tri" or "Triple Gem" means the three holy gems which include Buddha Gem, Dhamma gem and sangha Gem.

   Buddha Gem is the Lord Buddha

   Dhamma Gem is the Teachings of the Buddha.

   Sangha Gem is the Monk who learn lessen from the Buddha and understand the true of the world that is Buddhism of Lord Buddha .

   Triple Gem can be divided into three levels. The first level is the Triple Gem that most people commonly refer to. They are Buddha images that people worship.

bottom of page