งั่งจักรพรรดิ์3เศียร6กร รุ่น2 , 3 Heads 6 Hands Ngang Emperor. 2nd Batch

Updated: Aug 19, 2021

จากกระแสเรียกร้องที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุด ตั้งแต่รุ่นแรกหมดไป พระอาจารย์โอท่านจึงต้องเติมเต็มให้แก่ผู้ถวิลหา #งั่งจักรพรรดิ์3เศียร6กร จึงกลับมาเขย่าวงการงั่งอีกครั้ง


From the overwhelming stream of demands that never stopped after the first batch is gone so, Phra Arjarn O has to fulfill those who wishes to have “3 Heads 6 Hands Ngang Emperor” by launching 2nd batch to rock the Ngang society shaking again.


109 views5 comments