top of page

ชุดเทียนตรีมหามงคล, Triple Auspicious Candle Set.


#ชุดเทียนตรีมหามงคล, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

มีพุทธคุณเน้นไปทางหนุนดวงด้านโชคลาภในหน้าที่การงาน การทำมาหากิน ธุรกิจค้าขาย ให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ ผู้ศรัทธาสามารถจุดเทียนชุดนี้ในบ้านเรือน เคหสถาน ร้านค้า หรือสถานที่ใดก็ย่อมอำนวยอวยผลไปในทางมงคลทั้งสิ้น สามารถเขียนชื่อนามสกุลของตนเองหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือลงบนเทียนแต่ละเล่ม อาจารย์เจคท่านแนะนำให้จุดเทียนทั้ง3เล่มพร้อมกันครบชุด เพราะอานุภาพของเทียนแต่ละชนิดจะส่งเสริมกันและกันเป็นเท่าทวี ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ชุดเทียนตรีมหามงคลประกอบไปด้วยเทียนมงคล 3 ชนิดดังนี้:


1. #เทียนพระสีวลี

• ไส้เทียนลงอักขระเลขยันต์ทางโชคลาภว่าด้วยหัวใจพระสีวลี ผู้ซึ่งที่แม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงสรรเสริญ ว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก เมื่อใดก็ตามที่เทียนนี้ถูกจุดย่อมบังเกิดโชคลาภมาให้แก่ผู้บูชาอย่างแน่นอน เหตุเพราะทวยเทพเทวาและหมู่ยักษ์ทั้งหลายจักชื่นชมยินดีและประสาทพรให้แก่ผู้นั้นนั่นเอง เปลวเทียนที่สว่างไสวจะนำพาเงินทองโชคลาภมาให้ดั่งแสงสว่างที่เกิดขึ้นในที่มืดฉันใดฉันนั้น


2. #เทียนองค์พระจินดามณี

• เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจการค้า ทำให้บังเกิดลาภผลพูนทวีค่าขายดีมีกำไร ยันต์องค์พระจินดามณีนี้เป็นพระยันต์ที่เก่าแก่ และนับถือกันมาช้านานตามตำนานนางพันธุรัตน์ เชื่อกันว่ามีอานุภาพทางด้านความเจริญรุ่งเรือง อำนวยโชคลาภ และอำนวยให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง เปรียบประดุจแก้วจินดามณี อันมีคุณวิเศษดั่งแก้วสารพัดนึกเลยทีเดียว


3. #เทียนแก้วมณีโชติ

• เทียนนี้มีพุทธคุณเด่นในทางปกป้องอันตราย แคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม มหาอำนาจ เชื่อถือกันว่าผู้ได้ได้จุดบูชาชีวิตจะโชติช่วงชัชวาล์ดั่งชื่อ “แก้วมณีโชติ” เป็นวิชาที่ว่าด้วยอานุภาพของ "นะ มะ อะ อุ" ดวงแก้ววิเศษทั้ง 4 ประการ คือ แก้วมณีโชติ, แก้วไพฑูรย์, แก้ววิเชียร และแก้วปัทมราช

"นะ (แก้วมณีโชติ )" หมายถึง "ธาตุน้ำ" เด่นทางเสน่ห์และเมตตา มีพุทธคุณทางด้าน มั่งคั่ง ร่ำรวย สวยงาม เปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก

"มะ (แก้วไพฑูรย์)" หมายถึง "ธาตุดิน" เด่นทางอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์ คงกระพันชาตรี มีพุทธคุณทางด้าน หนุนความคิดเสริมสติปัญญา ผู้คนเกรงขาม

"อะ (แก้ววิเชียร)" หมายถึง "ธาตุไฟ" ใช้ทำลายสิ่งชั่วร้ายและหลอมรวมวัตถุ มีพุทธคุณทางด้าน ป้องกันภัย ป้องกันภูติผีปีศาจ

"อุ (แก้วปัทมราช)" หมายถึง "ธาตุลม" เป็นกำบังแคล้วคลาด ศัตรูมองไม่เห็น (หายตัว) มีพุทธคุณทางด้าน เสริมราศี เสริมดวง เมตตามหานิยม ค้าขาย


Triple Auspicious Candle Set by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

Focusing on supporting luck in the field of work, livelihood, trading, and business to prosper and succeed. Believers can light this set of magic candles in home, living place, shop or any place, it will bring good luck in all auspicious ways. The believers also can write their name or the name of person who needs help on each candle before lighting. Arjarn Jake suggested lighting all 3 candles at the same time because the power of each type of magic candle will promote each other as doubles to make it even better. "Triple Auspicious Candle Set" consists of 3 types of magic candles as follows:


1. Sivali Candle.

• The candle wick is written with various wealthy & lucky Yantras referred to “Sivali”. During the time of Buddha, Sivali monk was praised by the Buddha as the most miraculous monk for manifesting fortune. Therefore, whenever this candle is lighted, wealth and luck will come to the prayer for sure because all of gods, angels and ogres will satisfy and please to give the blessing for the prayer. The light of the candle will bring flourish wealth to the owner likewise the light in the dark.


2. Jindamanee Candle

• This candle is suitable for business people, causing good fortune, increasing sales and profit. This talisman has been revered many hundred years according to the legend of Nang Phanthurat and Jindamanee Mantra that have the power of prosperity, good fortune, and prosperous business. So, this candle is like a wishing crystal.


3. Brilliant Crystal Candle.

• This candle has outstanding functions in protection from danger, safety, mercy, and power. It is believed that those who have worshiped, life will be as bright as the name suggests. “Kaew Mani Chot (Brilliant Crystal Candle)”. It is a magic subject that refers to the holy power of “Na Ma Ar AU”, the fantastic 4 brilliant crystals, namely Kaew Mani Chot, Kaew Paitoon, Kaew Wichian and Kaew Pattamarat.

"Na (Kaew Mani Chot)" means "Water Element", it has outstanding power in case of charm and mercy, also effective in terms of being wealthy, rich, and magnificent like a wishing crystal.

"Ma (Kaew Paitoon)" means "Earth Element", it has outstanding power in miraculous powers, being invulnerable, also effective in terms of enhancing intelligence and authority.

"Ar (Kaew Wichian)" means "Fire Element", it has outstanding power to destroy evil and fuse objects, also effective in terms of protection against evil spirits.

"Au (Kaew Pattamarat)" means "Wind Element", it has outstanding power as barrier shelter and being invisible in enemy's eyes, also effective in terms of supporting destiny and trading.

14 views6 comments
bottom of page