ปิดตาแก้จน Precluding Poverty Pidta.

Updated: Aug 19, 2021

ผู้ใหญ่มักสอนลูกหลานว่า "#อยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจนอยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวย"

แต่ครูบาอาจารย์มักสอนลูกศิษย์ว่า "#อยู่อย่างคนมีศรัทธาพร้อมด้วยปัญญาจะรวยทั้งทางโลกและทางธรรม"

#ปิดตาแก้จน


Adults often teach their children that "Living Like A Poor Person Will Never Be Poor, Living Like A Rich Person Will Never Be Rich. "

But magic masters often teach their disciples that "Living With Faith & Wisdom Will Be Rich In Both Of Secular World & Religious World."


21 views3 comments