top of page

พระยันต์รัตนบัลลังก์ Crystal Throne Yantra


#พระยันต์รัตนบัลลังก์, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค),

บ้านไมตรียานุสรณ์​


ถือเป็นพระยันต์ที่นับถือกันมาแต่โบราณ​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายวัดสุทัศน์เทพวราราม​ พระยันต์นี้เปรียบดั่ง "รัตนบัลลังก์" ​ที่ประทับคราตรัสรู้​อนุตตรสัมมาสัมโพธิ​ญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า​ โบราณนับถือว่ามีอิทธิคุณทางด้านหนุนดวงชะตา เสริมส่งโชคลาภวาสนา​ เป็นมหาอำนาจ ทั้งยังเป็นเมตตามหานิยม​ ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู​ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อุดมด้วยลาภยศสรรเสริญ


ยันต์นี้อาจารย์เจคลงด้วยตัว "อัง" ในรัตนมาลาอันเป็นที่สุดของอักขระวรรค​ ส่วนในสาย "หลวงปู่บุญ​ วัดกลางบางแก้ว"​ ก็ใช้พระยันต์นี้ลงประทีปบูชาเพื่อหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าพระยันต์​รัตนบัลลังก์นี้มีพุทธคุณทางด้าน "หนุนดวง" เป็นเลิศก็ว่าได้


พุทธคุณของพระยันต์​รัตนบัลลังก์จะช่วยกลับร้ายกลายเป็นดี เสริมวาสนาอำนาจบารมี กันดวงตกชะตาขาด กันภยันตรายและเหตุเภทภัย ดังนั้นใครมีพระยันต์​รัตนบัลลังก์ไว้บูชาจะไม่เป็นผู้ตกต่ำ ไม่ตกเป็นรองใคร ไม่ตกเป็นเบี้ยล่าง ไม่ตกระกำลำเค็ญ ไม่ตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ประดุจครั้งพุทธกาล เมื่อบรมโพธิสัตว์ประทับ ณ โพธิบัลลังก์ แม้แต่พญามารกรีฑาทัพมามืดฟ้ามัวดิน ก็ไม่สามารถทำอันตรายอันใดแก่พระพุทธองค์ได้


อาจารย์เจคท่านได้จุณเจิม "ชาดแดง" 3จุด3มุมบนแผ่นยันต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา โดยมีนัยยะหมายถึง "รัตนบัลลังก์" อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย ๑.บัลลังก์แห่งเทวดา (การมีความสุขจากการทำสมาธิ) ๒.บัลลังก์แห่งพรหม (การปฏิบัติเมตตาภาวนา) และ ๓.บัลลังก์แห่งพระอริยเจ้า (การสิ้นไปซึ่งกิเลส) อ้างอิงจาก "เวนาคสูตร"


นอกจากนี้สีแดงยังสื่อถึง ดวงอาทิตย์ ความสูงส่ง และความสุข ชาวจีนจึงถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งความรุ่งเรืองและสดใสที่สุดในสีทั้งหมด อีกทั้งคำว่า "แดง” ในภาษาจีนคือ "红 (hong)" ยังพ้องเสียงกับคำภาษาจีนอื่นๆที่มีความหมายในแง่บวก อย่างเช่นคำว่า "ดีมาก (宏 hong)" หรือ "ไพศาล (洪 hong)" อีกด้วย


Crystal Throne Yantra by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

This sacred Yantra has been respected since ancient times especially in the magic subject line of Wat Suthat Thepwararam. This Yantra is like "Crystal Throne", the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree or the seat of the enlightenment of the Lord Buddha. The ancient masters regarded this Yantra very much in the field of supporting destiny, enhancing good fortune, creating great authority, and incresing attractive look. Moreover, the subordinate will get promote and reduce the problem with the boss. Pray for wealth & success is very effective also.


This Yantra is written with "Ang" of Ratana Mala. In the magic subject line of "LP.Boon Wat Klangbangkaew" also used this Yantra to make a holy lamp to worship in order to support destiny as well. Therefore, it can be said that Crystal Throne Yantra has outstanding sacred power in terms of "Supporting Destiny".


This Yantra will transform misfortune to be fortune, boosting authority & virtue. Moreover, it will protect the owner from falling down situation in case of accident and misfortune as well. Therefore, who has this Yantra will not face downward life, will not be inferior, will not sit on a disadvantageous position, will not sit in trouble and will not suffer in severe hardships as same as Lord Buddha sits on the crystal throne where even the Great Demon King and his unbeatable army could not do any harm to the Lord Buddha.


Arjarn Jake anointed "Red Cinnabar" for 3 points at 3 corners on this Crystal Throne Yantra for the prosperity of the worshiper. These 3 dots of red cinnabar also refers to "Crystal Throne" of the Lord Buddha which consists of: 1. Throne Of Angel. (happiness from meditation) 2. Throne Of Brahma. (praying for divine mercy) and 3. Throne Of Arahant. (the end of defilements) according to the "Venāg Sutra".


In addition, red color of cinnabar also symbolizes the sun, nobility and happiness. The Chinese consider red to be the most prosperous and brightest of all colors, and the word "Red" in Chinese is "红 (hong)" also has homophone that refers to some Chinese words which have positive meanings. For example, "very good (宏 hong)" and "expansive (洪 hong)".

9 views5 comments
bottom of page