top of page

พิธีจุดเทียนพระเศรษฐีนวโกฏิ (วาระ:วันสงกรานต์) Lighting 9 Faces Billionaire Candle Ceremony


#พิธีจุดเทียนพระเศรษฐีนวโกฏิ

(วาระ:#วันสงกรานต์)


พุทธคุณของ #เทียนพระเศรษฐีนวโกฏิ

สืบเนื่องจากสมัยพุทธกาล ได้กล่าวถึงเศรษฐี​ผู้เป็นพระอริยบุคคลที่คอยอุปถัมภ์​พระพุทธศาสนา​

ที่ปรากฏนามในพระชาดก ซึ่งบริจาคทานสร้างบารมีไว้มากมาย

สามารถบันดาลฝนโบกขรพรรษ สงเคราะห์แก่บริวารได้

การบูชาพระเศรษฐี​นวโกฏิโดยทั่วไป ให้บูชาในช่วงสงกรานต์​และวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9

พิธีจุดเทียนพระเศรษฐีนวโกฏิ (วาระ:วันสงกรานต์)

ในครั้งนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อหวังอ้างบารมีของท่านเศรษฐีเหล่านั้น

ให้ส่งผลต่อผู้บูชาให้มีโชคลาภและความบริบูรณ์


สำหรับยันต์เทียนที่นำมาใช้จุดในครั้งนี้ เป็นยันต์เทียนที่ท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค)

ผูกยันต์ขึ้นมาเอง มีพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์ เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ

อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุข ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ มีความเจริญรุ่งเรือง

ผู้ใดบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จักเป็นผู้มีอำนาจบารมี ยังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์

เงินทอง การงานต่างๆ สิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคง

และมั่งมีตลอดกาล ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน


ในยันต์เทียนลงด้วยยันต์ "หัวใจของมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล"

ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา

มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ

และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า

ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่

1.ธนันชัยเศรษฐี

2.ท่านยัสสะเศรษฐี

3.ท่านสุมานะเศรษฐี

4.ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี

5.ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี

6.ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี

7.ท่านโชติกะเศรษฐี

8.ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี

9.ท่านมัณฑาตุเศรษฐี


[[ บูชา 999 บาท ]]


#ทำพิธีอธิษฐานจิตโดย:

#ประธานฝ่ายฆราวาส: ท่านอาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค) บ้านไมตรียานุสรณ์

#วันเวลาทำพิธี: วันที่ 16 เมษายน 2566

#สถานที่: วัดดงฤาษี จ.ลำพูน (https://maps.app.goo.gl/E99K39Hu2RnY3aDn6?g_st=ic)


#กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนจะเริ่มตั้งคำถามนะคะ

เทียน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของตนเองหรือบุคคลอันเป็นที่รัก และจำนวนเทียนที่ต้องการกับทางร้านได้เลยค่ะ ทางร้านจะนำรายชื่อ ส่งไปให้ทางวัดโดยตรง เพื่อดำเนินการพิมพ์รายชื่อไว้ สำหรับเตรียมเข้าพิธีในวันเวลานัดหมาย

ขอรับวันสุดท้ายวันที่ 13 เมษายน 2566 นี้เท่านั้นนะค่ะ


Lighting 9 Faces Billionaire Candle Ceremony.

(Event:Songkran Festival)


The Power Of 9 Faces Billionaire Candle.

Derived from the era of the Buddha, there is a mention about charitable billionaires who patronized Buddhism appeared in the Jataka. They donated things and made a lot of merit until their merit powers made them able to calling rain from the sky to support the villagers. Therefore, this "Lighting Magic Candle Ceremony (Event:Songkran Festival)" with "9 Faces Billionaire Candle (Phra Setthi Nawakoti Candle)" is established to bring the prestige of those billionaires to support the worshipers to have fortune and fullness.


The virtue of worshiping Phra Setthi Nawakoti is believed that it will bring good fortune and prosperity, bring success and progress to the prayer by the power and authority of the great 9 Billionaires during Buddha Era, as well as to protect and maintain peace and happiness, prevent various dangers. Normally, worshiping ceremony of Phra Setthi Nawakoti will be happened during Songkran festival and the auspicious day in September.


The candle wick is written with "Heart Of 9 Billionaires In Buddha Era". It refers to the name of 9 Billionaires that Buddha praised to be the most richnest billionaire who spent a lot of money for donation and merit. Those 9 billionaires are: 9 Great Millionaire Buddha 1.Thananchai Setthi 2.Yutsa Setthi 3.Sumana Setthi 4.Chatisatsa Setthi 5.Anata Binthika Setthi 6.Maenathaka Setthi 7.Chotika Setthi 8.Sumangkala Setthi 9.Manthatu.


[[ Price 999 thb. ]]


Perform ceremony by:

Layman ceremony principle: Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

Ceremony Date: April 16, 2023

Location: Wat Dong Ruesi, Lamphun Province.


Who want to join this ceremony plese give the information below for us:

1. Your Real Name.

2. Your Real Surname.

3. Your Birth Date.

One candle for one person only.

If you want to light for others people such as your family members also can.

PS: All payment must be done for joining this ceremony.

Last day to join is 13 April 2023.

29 views0 comments
bottom of page