top of page

ยันต์พระสิวลี Sivali Yant

💸😇#ยันต์พระสิวลี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์😇💸

💰#พระอรหันต์ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงทางด้านโชคลาภ

💰#พระเถระเจ้าผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้ทรงเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยลาภสักการะ

💰#ที่ใดมียันต์สิวลีนี้สถิตอยู่จะไม่ว่างเว้นจากเงินทองทรัพย์สมบัติอันมีค่า

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ไม่ว่าพระสีวลีจะจาริกไปแห่งหนใด ลาภสักการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้นเสมอ และแม้หากหมู่พระภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ไปในถิ่นกันดาร พระพุทธเจ้าจะทรงมีพระดำรัสให้พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายที่สถิตในป่า นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย จะจัดอาหารบิณฑบาตและจัดสถานที่พักไว้ถวายพระสีวลี


ในตำรากล่าวไว้ว่าผู้ใดปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยแล้วไซร้ ให้หมั่นภาวนาพระคาถาบูชาพระสีวลีทุกวัน แล้วถวายภัตตาหารแก่พระสิวลีเถระเจ้าด้วยน้ำผึ้ง, ผลไม้และดอกไม้หอมอยู่เป็นนิจ บุคคลผู้ใดทำได้เช่นนี้แล้ว จะไม่รู้จักกับคำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จเลย


ยันต์พระสีวลีนี้เป็นยันต์ที่มีมาแต่โบราณ กล่าวกันไว้ว่าโบราณจารย์ท่านจะใช้เขียนใส่ลงกระดาษหรือแผ่นโลหะให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้บูชาเพื่อผลทางโภคทรัพย์เจริญรุ่งเรืองในลาภยศเงินทอง


ยันต์พระสีวลีนี้ถือเป็นสุดยอดทางด้านเมตตามหานิยม เรียกทรัพย์ โชคลาภค้าขายดีมาก สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อ ศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย จะกลับกลายเป็นมิตร ผู้ใดมีบูชาไว้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งนัก เรียกว่าใครมีไว้บูชาจะไม่มีมีวันอด มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคล มั่งมีศรีสุขในชีวิตตลอดไป ดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น รวมถึงความสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งปวง


💸😇Sivali Yant by Phra Arjarn O, Phetchabun.😇💸

💰Sivali is the Buddhist saint who is superior than others in case of wealth.

💰He was praised by Buddha to be the “Wealthy Buddhist Saint”.

💰This Yant will bring money and luck to the prayer endlessly.

During Buddha era, wherever Sivali travelled to, he would never lack of worshipfulness. Even when some monks must travelled to the remote area, Buddha always commanded Sivali to travel with the monk group because all angels, naga, garuda and people would prepare food and accommodation to offer to Sivali.


In the magic scripture said that whoever want to have richness & progress in life, that person should pray Sivali everyday and offer honey, fruit with fragrant flower constantly. Who can do like this will never face with shortage, inefficacy, and failure.


Sivali Yant is the ancient Yant that the magic masters will write on a paper or metal plate for their disciples to pray in case of wealth, luck, monet, progress and honour.


Sivali Yant is the great amulet that has high attraction power to attract money, people and fortune come to that place. Who has this Sivali Yant will has smoothness in business and life. All opponents will reverse to be friend. This Yant is an auspicious amulet that will bring happiness to the owner and famili members.


20 views5 comments
bottom of page