top of page

ระฆังวัชระ Vajra Bell

🛎#ระฆังวัชระ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

ในความเชื่อของศาสนาพุทธตันตระวัชรยาน เชื่อกันว่าการบรรลุธรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธี และมีสิ่งของบางอย่างที่เป็น "ตัวช่วย" ให้คนสามารถบรรลุธรรมเร็วขึ้นได้ หนึ่งในตัวช่วยสำคัญเหล่านั้นก็คือ "กระดิ่ง" หรือ "ระฆัง"


โดยเฉพาะชาวพุทธในธิเบตเชื่อถือกันมากว่า การใช้กระดิ่งและวัชระจะช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้ และเสียงของกระดิ่งยังช่วยในเรื่องการกำหนดจิตภาวนาอีกด้วย พวกเขามักใช้ตัวช่วยทั้ง2นี้ในประกอบพิธีแบบตันตระ


ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธวัชรยานที่ผู้ทำพิธีไม่ว่าจะเป็นพระ, แม่ชี, นักบวช, หรือบุคคลทั่วไป จะถือกระดิ่งไว้ในมือซ้าย และถือวัชระไว้ในมือขวาระหว่างการประกอบพิธีกรรมอยู่เสมอ


แม้แต่ "องค์ทะไลลามะ" ประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก ก็ทรงใช้กระดิ่ง(ระฆัง) และวัชระ ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเช่นกัน บางองค์ทรงถือไว้ขณะมรณภาพก็มี


มีผู้รู้กล่าวไว้ว่าปฐมเหตุแห่งการนำระฆังหรือกระดิ่งมาเป็นองค์ประกอบสำหรับการปฏิบัติภาวนานั้น ก็เพื่อจำลองท่วงทำนองมหาคีตาอันไพเราะดั่ง "ทิพยดนตรี" ที่นักปฏิบัติภาวนาขั้นสูงมักได้สดับรับฟังในปรากฏการณ์ทางจิต


นอกจากนี้ พุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน ยังถือว่าระฆังหรือกระดิ่ง เป็นของคู่นิกายสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง หากมีการสร้างพระพุทธรูป คนในนิกายจะบรรจุ วัตถุมงคลไว้ใต้ฐานพระ อันประกอบไปด้วย เหวัชระ, พระโพธิสัตว์, กระดิ่ง, วัชระ, สังข์, ขัน, เชิงเทียน และประทีปอย่างละ1ชิ้น เพื่อสมโภชการอุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์ของรูปเคารพแห่งองค์พุทธะ


ต้นแบบของ "ระฆังวัชระ" ที่เป็นระฆังขนาดเล็ก เนื้อสำริดเก่า สันนิษฐานว่าน่าจะถูกขุดพบได้ที่บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณต่อมาได้ตกทอดไปดินแดนพันเจดีย์ มีพระพม่าใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีและภาวนา และจารึกอักขระคาถาภาษาพม่าลงไป ซึ่งต่อมาระฆังสำริดนั้นก็ได้ตกทอดมาถึงพระอาจารย์โอ


หลังจากที่พระอาจารย์โอท่านได้นำระฆังวัชระอันต้นแบบมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลต่างๆ ทั้งยังใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติภาวนา ท่านก็รู้สึกชื่นชอบและประทับใจเป็นพิเศษ เพราะใช้แล้วเห็นผลประจักษ์จริงตามที่ชาวพุทธตันตระวัชรยานได้กล่าวบรรยายถึงคุณสมบัติของระฆังไว้


ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอท่านได้เล็งเห็นแล้วเห็นว่าคงเป็นการดี หากจะสร้างระฆังวัชระนี้ออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในการฝึกจิตภาวนาเพื่อเจริญโลกุตตรสุข หรือใช้ในทางโลกียะก็มีอุปเท่ห์อันก่อประโยชน์ได้มากมายหลายสถาน


ท่านจึงนำของโบราณอาทิเช่นกระดิ่งโบราณ, วัชระเก่า, พระขรรค์สำริด และของศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่เคยผ่านพิธีกรรมมงคลมากมายมาหล่อหลอมผสมเป็นชนวนมวลสารสำหรับ "ระฆังวัชระ" โดยเฉพาะ


ส่วนปลายของระฆังวัชระเปรียบเสมือนดอกบัว8กลีบซึ่งมีมณีอยู่ภายใน มีนัยยะหมายถึงมหามนตรายอดคำภาวนา "โอม มณี ปัทเม หุม" ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ถือเป็นหัวใจพระคาถาแห่งพุทธวัชรยานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง และยังมีนัยยะหมายถึง "วัชระ" อาวุธของพระโพธิ์สัตว์ อันสื่อถึงการตัดขาดจากกิเลสความลุ่มหลง และยังใช้ตัดอุปสรรคได้อีกด้วย


รอบระฆังวัชระ จารด้วยคาถา "พระธรรมราช" เดินหน้าแบบอุณาโลม (พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ) และถอยหลังแบบปฏิโลม (ยะธาพุทโมนะ โนโนโน โสโสโส สะสะสะ อะอะอะ โรโรโร ทะทะทะ มิฉาคัจณังระสะฆังสัง มิฉาคัจณังระสะมังธัม มิฉาคัจณังระสะธังพุท) ถือเป็นพระคาถาที่พระอาจารย์โอให้ความเคารพนับถืออย่างที่สุด เป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง มีพุทธคุณครอบจักรวาล


💁‍♀️อุปเท่ห์และวิธีการใช้ "ระฆังวัชระ" โดยสังเขปมีดังนี้:

1. เป็นเครื่องมือที่คอยช่วยเตือนผู้ใช้ให้ "ตรึกในธรรม"อยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบสวดมนต์ภาวนา เมื่อสวดมนต์ใดๆก็ตาม ให้สั่นระฆังวัชระนี้ไปด้วยเสียงของระฆังจะขับขานให้อานุภาพแห่งมนต์นั้นๆยิ่งทวีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก ทั้งยังช่วยให้ผู้ภาวนามีสมาธิแน่วแน่ก่อเกิดเป็นอำนาจจิตที่มีพลังไปพร้อมกัน


2. ด้วยอำนาจแห่ง "พระคาถาธรรมราช" ที่ถูกจารึกอยู่บนระฆัง เสียงของระฆังดังไปถึงที่ใดสิ่งชั่วร้าย ภูติผีปีศาจ หรือพลังงานด้านลบ จะถูกกำจัดขับไล่ออกไปจากที่แห่งนั้น สั่นเมื่อไหร่ก็บังเกิดเป็นคลื่นเสียงมงคล ที่จะนำพาความผาสุขร่มเย็นและสิ่งดีๆให้สะท้อนกลับมายังระฆังที่เป็นจุดกำเนิดของเสียงอันไพเราะนี้


3. เมื่อใดที่ต้องการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้สั่นระฆังวัชระในระหว่างที่เอ่ยคำขอพรด้วย เชื่อกันว่าเสียงที่ก้องกังวาลของระฆังนี้ จะนำคำอธิษฐานไปยังโลกทิพย์ทำให้คำอธิษฐานสำเร็จในเร็ววัน ด้วยอำนาจแห่งเสียงที่เทวดาทุกชั้นฟ้าล้วนยินดีรับฟัง


🛎Vajra Bell by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Vajrayāna or Tantric Buddhism belief that there are many methods for enlightenment. One of those beliefs is using supporting items such as "bell".


Especially, Tibetan buddhist has highly belief in "Ghanta (Bell) & Dorje (Vajra)". They believe that these 2 items can support them success the enlightenment faster & the voice of bell will support them during practicing meditation or praying mantra also.


Traditionally in Vajrayana Buddhism, these 2 items has been used by monks, nuns, and lay people during various rituals and practices. Used together as a set, the Ghanta (Bell) is held in the left hand and the Dorje (Vajra) in the right.


Even "Dalai Lama", the foremost spiritual leader of the Gelug or "Yellow Hat" school of Tibetan Buddhism also use "Ghanta (Bell) & Dorje (Vajra)" for whole life until pass away.


Some enlightened persons said the primary reason of using Ghanta (Bell) as the necessary element during rituals is simulating the melodious melodies of "Beautiful Music" that high priests will listen & experience in the psychic phenomena.


In addition, Sarvāstivāda Buddhist considered Ghanta (Bell) to be one of the most important praying tool. If they build a Buddha statue, they will contain sacred objects under the base of Budda which consists of Hevajra, Bodhisattva, bell, Vajra, conchshell, bowl, candle holder and lantern for 1 piece each to celebrate the auspicious emergence of Buddha's representation.


The prototype of this "Vajra Bell" is an old bronze small bell that was excavated at Buriram which is the ancient Khmer civilization in the past. After that, it was passed to Myanmar and used by Burmese monks. He inscribed Burmese mantra on it. Finally, the bronze bell have passed down to Phra Arjarn O.


After Phra Arjarn O has used that Vajara Bell to perform various auspicious ceremonies and also used as a companion tool for praying & meditation. He felt especially appreciated & impressed with it because of the property of it likes as what Buddhists in the Vajrayana described.


For this reason, Phra Arjarn O foresaw that it would be good if creating this Vajra bell for those who are interested to use in the practice of prayer for prosperity & happiness. It also can be used in the worldly pleasure way also, there are many benefits that can be used in many purposes.


Therefore, Phra Arjarn O brought ancient sacred objects and precious treasures such as ancient bell, old Vajra, bronze sword & precious sacred relics that had been used through auspicious ceremonies to be the mixture of material for "Vajra Bell".


The tip of "Vajra Bell" represented 8 lotus petals which have jewel inside. It is the sign of the great mantra "Om Mani Padme Hum" that coming out from the mouth of Avalokiteśvara. This great mantra was considered as the very holy spell of the Vajrayana Buddha's heart. Moreover, the tip of "Vajra Bell" also implied "Vajra", the Bodhisattva's weapon which means separation from desire and enchantment, can also be used to cut obstacles.


Around "Vajra Bell" was written with Katha Phra Thammarart forward version (Put Tang Sa Ra Nung Cut Char Mi Tum Mang Sa Ra Nung Cut Char Mi Sang Kang Sa Ra Nung Cut Char Mi Ta Ta Ta Ro Ro Ro Ar Ar Ar Sa Sa Sa So So So No No No Na Mo Put Thar Ya) & backward version (Ya Thar Put Mo Na No No No So So So Sa Sa Sa Ar Ar Ar Ro Ro Ro Ta Ta Ta Mi Char Cut Nung Ra Sa Kang Sang Mi Char Cut Nung Ra Sa Mang Tum Mi Char Cut Nung Ra Sa Tung Put). Phra Arjarn O has the most respect in this Katha. "Phra Thammarart" is bigger than others Katha with universal omnipotence.


💁‍♀️Using methods & functions of "Vajra Bell" are as follows:

1. It is a tool that will remind users to "Thinking In Dharma" always. Very recommended for those who like to pray. When praying whatever mantra or katha, can ring this Vajra bell as well, the sacred sound of the bell will spread the magical voice that can increase the intensity of that mantra to be twice. It also helps the prayers to concentrate in meditation firmly & creating a powerful mental power at the same time.


2. By the power of Katha "Phra Thammarart" that was inscribed on the bell, wherever the beautiful sound is ringing, all of evil, ghost or demonic energy will be eliminated & expelled from that place. Whenever the bell is shaking, it will creates a sacred sound wave which bring peace and tranquility & good things come.


3. Whenever you need to pray for a blessing from sacred things, you can ring this Vajra bell while requesting blessings. There is a belief that the resonant sound of this bell will bring the prayer's wish upon to the divine world. Therefore, the power of sound that every heavenly angel welcomes to hear, they will fulfill the prayer's wish come true quickly.


120 views13 comments
bottom of page