top of page

เทียนตรีนิสิงเห Trinisinghe Candle


#เทียนตรีนิสิงเห, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์


ใช้จุดเพื่อแก้เคราะห์ แก้ดวงตก แก้อาถรรพ์ในเบื้องต้นด้วยตนเอง ดีกว่าปล่อยเฉยให้เลยเถิดไปจนไปถึงจุดที่แก้ไขอะไรลำบาก พวกอาถรรพ์ วิญญาณ ธรณีสาร ภูติผีปีศาจ มนต์ดำ พลังงานลบ ก็ล้วนไม่ต่างกับโรคร้าย ปล่อยไว้นานก็คงไม่ใช่เรื่องดี หาหมอเร็วก็รักษาง่าย เจอไวก็กำจัดได้ทันท่วงที เทียนนี้จึงตอบโจทย์ในประเด็นที่คนหมู่มากกังวลใจ หากเราไม่น้อมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไซร้ ความช่วยเหลือจากแห่งหนใดจะมาถึงเรา


ผู้บูชาสามารถเขียนชื่อนามสกุลของตนเองหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือลงบนเทียน ก่อนจุดในบ้านเรือน เคหสถาน ร้านค้า สถานที่ต่างๆ หรือจุดเพื่อทำน้ำมนต์โดยให้ตั้งขันน้ำไว้หน้าพระพุทธรูป แล้วจึงนำเทียนตรีนิสิงเหนี้มาจุดให้น้ำตาเทียนหยดลงไปในขัน ก่อนนำน้ำมนต์มาอาบกิน โดยอาจารย์เจคท่านได้แนะนำว่า หากเห็นว่าปัญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่เป็นเรื่องใหญ่ ให้จุด3เล่มพร้อมกันถือเป็นการดีที่สุด


เมื่อกล่าวถึงวิชา "ตรีนิสิงเห" ชื่อนี้หลายคนคงคุ้นหู แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ยังคงมีความสงสัย ว่าจริงๆตรีนิสิงเหเป็นวิชาที่เกี่ยวกับอะไร ให้คุณทางไหนกันแน่ ซึ่งตรงนี้อาจารย์เจคท่านจึงได้เมตตาหยิบยกมาอธิบายขยายความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้


"ในบรรดาสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าทั้งหลายในพงไพร ราชสีห์ถือเป็นราชาแห่งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมวล ในพุทธศาสนาก็มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระรัตนตรัย ที่ถือเป็นราชาในไตรโลก ไม่ว่าจะมีสรรพสัตว์ใดอุบัติใน3โลกนี้ 3สิ่งนี้ก็ถือเป็นราชาสูงสุด อานุภาพของพระรัตนตรัยจึงเปรียบประดุจได้กับ พญาราชสีห์บันลือสีหนาท อันสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องยอมจำนนด้วยความเคารพยำเกรง


ตรีนิสิงเหจึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการพึ่งพระบารมีอานุภาพแห่งพระพุทธองค์ ผู้ทรงบรรลือสีหนาท ตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองอาจดังพญาราชสีห์ เพื่อเทศนาโปรดสัตว์ให้เห็นหนทางดับทุกข์ ดังนั้นต่อให้สิ่งชั่วร้ายอมุษย์ทั้งหลาย จนไปถึงแม้แต่เทพยุดาองค์ใด มีประสงค์ให้โทษแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากเลขยันต์คาถากลศาสตร์แห่งวิชาตรีนิสิงเหนี้


พลังงานลบจากสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมให้โทษอะไรแก่เขาไม่ได้ เพราะถือว่าบุคคลผู้นั้นได้ถือพระพุทธคุณ พระธรรมมคุณ พระสังฆคุณ เป็นที่ตั้ง ที่ระลึก ที่สูงสุด ได้ถือพระรัตนตรัยไว้เป็นหลักชัยในใจ ยกไว้เป็นแก่นแท้ในมโนความคิด จากการบันลือสีหนาทเทศนาของพระพุทธองค์


ดังนั้นบุคคลผู้นั้นก็ย่อมจักพ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไปได้ ประดุจว่าได้รับความคุ้มครองจากสุรเสียงคร้ามคำรามแห่งพญาราชสีห์ที่บรรลือสีหนาทก้องไปในไตรโลก สิ่งใดที่จะมาทำร้ายให้โทษแก่เราก็ย่อมล่าถอยมลายสิ้นไป"


ตรีนิสิงเหสูตรนี้ อาจารย์เจคท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับท่าน "อาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ" อาจารย์เจคท่านว่าท่านชอบสูตรนี้เป็นพิเศษเพราะมีอุปเท่ห์ "วิจิตรพิสดาร” อาจารย์ประคองท่านว่า ท่านเรียนมาจากท่าน "อาจารย์อ็อด สนั่นทุ่ง" จ้าวตำนานสักเสร็จยิงซ้ำ และสีผึ้ง7ร้านมหาเสน่ห์อันลือลั่น ถือเป็นอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ประคองให้เคารพนับถือมาก


อาจารย์ประคองเห็นว่าอาจารย์เจคชอบลบผงตรีนิสิงเหเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว ก็เลยมอบวิชานี้ให้อาจารย์เจคไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งพออาจารย์เจคได้เรียนแล้วนำมาใช้จริงด้วยการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้เมตตา ก็เห็นผลได้ยลประสบการณ์กันมานักต่อนัก จากการที่อาจารย์เจคท่านนำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธา แล้วพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาเล่าให้อาจารย์เจคฟัง


หนึ่งในอุปเท่ห์พิเศษของตรีนิสิงเหสูตรนี้ คือมีอานุภาพทางด้านเสริมสร้างความร่มเย็นและป้องกันอัคคีภัยไปในตัวด้วย เส้นสายของลายยันต์ตรีนิสิงเหสูตรนี้จึงดูลื่นไหลคล้ายกับกระแสน้ำ โดยถือนัยยะว่า พระคุณของพระพุทธเจ้านั้น สามารถดับซึ่งเพลิงทุกข์ เพลิงกิเลสให้มอดลงได้


ดั่งที่พระพุทธองค์ ทรงเปรียบกิเลสไว้ว่า ไฟคือราคะ ติดใจ กระสันอยาก (ราคัคคิ), ไฟคือโทสะ ความขัดเคืองใจ ความไม่พอใจ คิดประทุษร้าย (โทสัคคิ), ไฟคือโมหะ ความหลง ไม่รู้ ไม่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง (โมหัคคิ) ดังนั้นเมื่อพระคุณของพระพุทธเจ้าสามารถดับเพลิงอันละเอียดที่เกิดจากใจเหล่านั้นได้ ก็ย่อมสามารถดับเพลิงจากอัคคีภัยซึ่งเป็นเพลิงอันหยาบได้เช่นกัน


Trinisinghe Candle by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.


This candle is suitable to solve problems, eliminate bad luck, and extinguish negative energies that the users can use to help themselves first. Because it's better to fix it as fast as possible than let it go to the point where it's difficult to fix anything. The negative result caused by spirits, demons, black magics and negative energies are all the same as physical diseases, leaving it for a long time is probably not a good idea. Find a doctor quickly, it's easy to treat. If found quickly, it can be eliminated in time. So, this candle can be a beneficial tool for the serious issue that many people are worried about. If we do not bow to the sacred power, then the help will come from where?


The believers also can write their name or the name of person who needs help on candle before lighting in home, living place, shop or any place. It can also be used to make holy water by placing a bowl in front of the Buddha image then, bring this Trinisinghe Candle to light on the bowl, let the candle's tears drop into the bowl before taking the holy water to bath or drink. Arjarn Jake suggested that for the person who is facing a big problem, it will be the best to light 3 candles altogether at the same time.


"Trinisinghe", this name is probably familiar to many people while some people still have doubts that what is Trinisinghe really about? Here, Arjarn Jake has mercy to bring it up to explain to the general public to understand more easily as follows.


"Among all living things in the forest, the lion is considered to be the highest king of all creatures either big or small. In Buddhism, there are the Buddha, the Dharma, the Sangha or called the Triple Gem that is considered to be the highest king in the three worlds (heaven, earth, hell) no matter what kind of creatures that arise in the three worlds 3, the Triple Gem is considered to be the supreme monarch always. So, the power of the Triple Gem is like a royal lion king echo a battle cry voice that all beings must surrender with reverence.


Therefore, Trinisinghe is a magic subject that relies on the majesty of the Lord Buddha who expounded the doctrine with valiant action as magnificent as the lion king's roaring to preach the ultimate truth for all living things to understand the way to end suffering. That’s why if all the evil things even any deity or angel intended to harm the person who is protected from the sacred power of Trinisinghe.


Those negative energies or attack from enemies will not able to harm that person because it means that person has held the Buddha, the Dharma, and the Sangha as the highest remembrance and set the Triple Gem as a mental core in the mind due to the Buddha’s preaching.


So, that person will be able to escape all dangers as if protected by the sacred roaring echo of the lion king that resonates to the three worlds, whatever harms or dangers will be retreated and vanished away.”


For this formula of Trinisinghe, Arjarn Jake has exchanged knowledge with "Arjarn Prakong Rooncharoen", Arjarn Jake said that he likes this formula because it is "Extraordinary & Exquisite". Arjarn Prakong learned from "Arjarn Odd Sananthung" the legendary Sak Yant master and the originator of "7 Shops Wax". He is the headmaster who Arjarn Prakong highly respect.


Arjarn Prakong realized that Arjarn Jake likes to writing & erasing Trinisinghe chalkboard powder as a routine. So, Arjarn Prakong gave this formula of Trinisinghe to Arjarn Jake. When Arjarn Jake has learned and applied it in practice to help his disciples, he could see the results and effectiveness of this Yantra from the real experiences that his disciples came back and updated to him.


One of the special unique of this formula of Trinisinghe is strengthen peacefulness and fire prevention as well. Therefore, the structure of Yantra look like water flow by implying that the grace of the Buddha able to extinguish the fire of suffering and the fire of passion.


As the Buddha compared defilements as fire because lust (Ràga), anger (Dosa) and delusion (Moha) are all invisible fire that make the mind be impatient. Therefore, when the grace of the Lord Buddha is able to extinguish the fires that arise from invisible factors then, the fire accidents that arise from visible factors can also be extinguished as well.

5 views3 comments
bottom of page