top of page

เหรียญขุนแผน(รุ่น.2), Khunpaen Coin.(2nd Batch)

#เหรียญขุนแผน (รุ่น2)

จัดสร้างทั้งหมด 6 เนื้อด้วยกัน

1.เนื้อทองคำ (สร้าง 2 เหรียญ, บูชา 56,000 บาท)

2.เนื้อเงิน (สร้าง 100 เหรียญ, บูชา 5,000 บาท)

3.เนื้อนวะโลหะ (สร้าง 100 เหรียญ, บูชา 3,000 บาท)

4.เนื้ออัลปาก้า (สร้าง 500 เหรียญ, บูชา 500 บาท)

5.เนื้อทองเหลือง (สร้าง 700 เหรียญ, บูชา 300 บาท)

6.เนื้อทองแดง (สร้าง 900 เหรียญ, บูชา 300 บาท)


Khunpaen Coin (2nd Batch)

There are 6 Materials Made:

1.Gold Material. (Made 2 Pcs, Price 56,000 Baht.)

2.Silver Material. (Made 100 Pcs, Price 5,000 Baht.)

3.Nawa Material. (Made 100 Pcs, Price 3,000 Baht.)

4.Alpaca Material. (Made 500 Pcs, Price 500 Baht.)

5.Brass Material. (Made 700 Pcs, Price 300 Baht.)

6.Copper Material. (Made 900 Pcs, Price 300 Baht.)


15 views16 comments
bottom of page