เหรียญมหาโภคทรัพย์ Lucky Richly Coin

Updated: Aug 19, 2021

“คนยากไร้จักได้เป็นเศรษฐี

เศรษฐีจักได้เป็นคหบดี

คหบดีจักได้เป็นขุนนาง

ขุนนางจักได้เป็นราชา

ราชาจักได้เป็นจักรพรรดิ”

#เหรียญมหาโภคทรัพย์


“Poor person will be a Millionaire,

Milionaire will be a Baron,

Baron will be a Nobleman,

Nobleman will be a King,

King will be an Emperor.”


26 views7 comments