top of page

First Lord Buddha Golden Priminal Buddhist Saints

✨🙏สมเด็จองค์ปฐมรุ่น"ปฐมอรหังทองคำ", พระอาจารย์โอพุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์โอได้กล่าวไว้ว่า

"องค์พระท่านมาเสกเองต่อไปภายภาคหน้าผู้คนจะพลิกแผ่นดินหากัน"

สำเร็จในพิธี"เฉลิมฉลององค์สมเด็จพุทธะมีเงิน" หรือพระนามเต็มว่า"สมเด็จพุทธะปฐมองค์บรมพุทโธรักษาสีหะราชเดชามหาพุทธะบารมีเวสะนัยยังวัฏฏสังสารรังเอนกธรรมปรมัท" ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลสูงสุดเป็นฤกษ์พิเศษที่พระอาจารย์กล่าวว่า7 ปีมีครั้งโดยสวดพุทธาภิเษกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน

พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งโลกธาตุพระองค์แรกในจักรภพจึงถือเป็นการอุบัติแห่ง"ปฐมบรมครูพระผู้รู้แจ้งทุกสรรพ" สิ่งของโลกธาตุทุกสรรพวิชาในจักรวาลที่ไม่มีใครเทียบและเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสมควรยกย่องพระองค์เป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริงวิริยะธิกะพุทธเจ้าผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจุดประกายความสว่างในจักรวาลให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมีต้นกำเนิดรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

จัดสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาสถิตไว้ในโลกา5 เนื้อด้วยกัน

1.เนื้อมหาวิเศษ

-สร้าง3 องค์

-บูชาองค์ละ1,000,000 บาท

2.เนื้อทองคำ "ทองคำถือเป็นธาตุที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาล" สร้างจากชนวนเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ องค์พระท่านได้ดำริให้แบ่งชนวนที่เหลือจากการหล่อองค์พระเนื้อทองคำมาทำเป็นรูปหล่อเนื้อทองคำบริสุทธิ์โดยกล่าวว่า"เมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าของมารับไปเอง" และให้นำปัจจัยที่เค้าถวายไปดำเนินการสร้างองค์ทองคำต่อไปนี่เองก็เป็นนัยยะสำคัญว่าสร้างด้วยบุญบารมีและจิตศรัทธาแห่งปวงชนนั่นเอง

-สร้าง33 องค์

-บูชาองค์ละ100,000 บาท

3.เนื้อเงินสร้างจากเนื้ออัมรินทรากายสิทธิ์เงินมหากายสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆมากมายในดับโรคทั้งปวงเจริญด้วยโภคทรัพย์มีชีวิตที่ยืนยาวโดยปราศจากโรคภัยมีความผาสุกความสบายโดยมีนัยยะสำคัญว่าเมื่อรู้จักได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะรู้จักการแบ่งปัน..."เมื่อคนได้รู้จักมีรู้จักดีรู้จักได้โรคภัยไม่มีจิตใจก็จะน้อมไปทางธรรมะทางบุญทางกุศลได้ง่าย" เสมือนมรดกสำคัญของพระกกุสันโธพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ตำราโบราณที่หอสมุดแห่งชาติ

-สร้าง333 องค์

-บูชาองค์ละ10,000 บาท

4.เนื้อนวะผสม"ชนวนหมื่นยันต์" เนื้อเฉพาะสูตรพิเศษของพระอาจารย์โอ

-สร้าง3,333 องค์

-บูชาองค์ละ1,000 บาท

5.เนื้อมหาชนวนผสมชนวนศักดิ์สิทธิ์

-สร้าง33,333 องค์

-บูชาองค์ละ100 บาท

✨🙏First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint"++ by Phra Ajarn O, Phetchabun

Phra Arjarn O said that

"The First Lord Buddha proceed to bless this version by himself. In the future, people will leave no stone unturned to find this First Lord Buddha's ".

Blessing Successful in "Great ceremony of First Lord Buddha, saving mankind posture" this is greatest blessing ceremony in most special auspicious times, every 7 years have only one times. Blessing all days all night until it was successful to be favorable thing, to be high valuable thing, to be Most Greatest Buddha in the world.

The First Lord Lord Buddha have successful to be primal buddha in the universe, Primal great master who is first Enlightened, intimacy with all things of the worlds. No one can compare to first lord buddha because he is the origins of alls lord buddha. He have perform meritorious acts longer than any buddha in universe, Spark the Holy Light in the universe through the worlds and making people know how to make merit, how to do good thing, the meaning of karma. The Origin of Buddhist who grow root of Buddhist in the ancient times until the present.

There are 5 types were established to spread the great virtues of The First Lord Buddha.

1.Supreme

-Made 3 Pcs.

-Price 1,000,000 Baht.

2.Holy pure Gold, "Gold is greatest element in the worlds to created most precious thing in the universe." Created from mystic gold, the same material which used to created First Lord Buddha Pure Gold Bucha size. Created following order from first lord buddha "When the time come the owner will come to get it. This is for allowing people to make merit and bring money from their heart of believer to continue build pure gold first lord buddha in the future.

-Made 33 Pcs.

-Price 100,000 Baht.

3.Sliver Aummarintara holy mineral, Created from ancient holy mineral book of Kakusandha lord buddha which left as secret code, only the wisely one can decode of this top secret. In the book, it have write about the method to create Superb Holy mineral which have ultimate power in every ways such as cure all of illness, plenty with wealth, long life living without sickness and alway full with happiness. The lord buddha give the hint to human that when people can achieve every wish in their they will know how to "share" to others "when people can have, can being good, can get, no sickness the people mind will go to the Dharma way" it is like the "legacy" from Kakusandha lord buddha which is left in ancient book at the national library .

-Made 333 Pcs.

-Price 10,000 Baht.

4.Bronze is created from "Ten Thousand Maha Yant" super special holy material, the secret materiel of Phra Ajrarn O

-Made 3,333 Pcs.

-Price 1,000 Baht.

5.Holy Metal creates from Holy material of First Lord Budda

-Made 33,333 Pcs.

-Price 100 Baht.


12 views0 comments
bottom of page