top of page

Menorah CandleStick

👼🕎#เชิงเทียนเมโนราห์, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

ผู้เป็นเจ้าของสามารถตั้งเชิงเทียนนี้ไว้หน้าหิ้งพระหรือที่สูงภายในเคหสถานห้างร้านบริษัท เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ทุกเมื่อ เสมือนมีเครื่องรับส่งสัญญาณ ส่งคำอธิษฐานให้ไปถึงเทพไท้เทวดาในทันที เพราะเชิงเทียนอันนี้คือพันธะสัญญาระหว่างมนุษย์และเทพเจ้าที่มีมานานแสนนาน ถ้ามนุษย์ขอ เทพก็ต้องให้ ด้วยอานุภาพแห่งเชิงเทียนเมโนราห์…

ขนาด: สูง 13 นิ้ว


15 views7 comments
bottom of page