top of page

#พระอริยสัจสี่, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

"พระอริยสัจสี่" เป็นพระเครื่องที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์และแฝงไว้ด้วยธรรมะอันลึกซึ้ง ด้านหน้ามีองค์พระสององค์นั่งประทับอยู่บนกวาง4ตัวหัวเดียว องค์พระเบื้องซ้ายเป็นรูปเคารพของ "พระพุทธเจ้า" เปรียบเป็นพุทธศาสนาในปัจจุบัน ในศาสนการของพระมหาสมณโคดม องค์พระเบื้องขวาเป็นรูปเคารพของ "พระโพธิสัตว์" เปรียบเป็นพุทธศาสนาในอนาคต คือพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ส่วน "กวาง4ตัวหัวเดียว" เปรียบเป็นพุทธศาสนาในอดีต ที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อรวมกันจึงหมายถึง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองงดงามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์ที่เป็น "อกาลิโก" คือจริงแท้เสมอไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

 

"กวาง4ตัวหัวเดียว" ยังหมายถึงหลัก "สติปัฏฐาน4" คือการมีสติเท่าทันตามความเป็นจริง และ "อริยสัจ4" หลักธรรมแห่งความจริงอันประเสริฐ 4 ประการคือ ทุกข์, สมุทัย, นิโรธ, มรรค อันเป็นวิถีหนทางแห่งการดับทุกข์ รูปกวาง4ตัวหัวเดียวนี้ถือเป็นรูปปริศนาธรรมที่เก่าแก่ที่สุด เป็นสัญลักษณ์แห่งผู้เจริญแต่ฝ่ายเดียว และยังเป็นตราประจำ "ขรัวตา (หลวงปู่คง โสสิงสิ)" อีกด้วย เป็นหลักฐานทางโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ แสดงถึงอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต ปรากฏอยู่ภายในสถาปัตยกรรม วัดวาวิหาร ศาสนสถาน บนเส้นทางสายไหมหลายแห่งในประเทศอินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจีกิสถาน และจีน

 

โดยหนึ่งสถาปัตยกรรมกวาง4ตัวหัวเดียวที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่ภายใน "ถ้ำอชันตา" (Ajanta Caves) แห่งเมืองออรังกาบาด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย ได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามมหัศจรรย์และเก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๓๕๐ ภายในเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินอันวิจิตรที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมาย มีทั้งเจดีย์, พระพุทธรูป, และเรื่องราวในพุทธประวัติ ว่ากันว่าพระและนักบวชสมัยโบราณได้อาศัยถ้ำนี้เป็นที่พักนักอาศัย เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภาวนาสวดมนต์บรรยายธรรม และใช้เป็นที่เก็บของล้ำค่ามากมาย

 

ด้วยความประทับใจของพระอาจารย์โอที่มีต่อภาพ "กวาง4ตัวหัวเดียว" เป็นพิเศษ ท่านจึงจัดสร้าง "พระอริยสัจสี่" ขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สำหรับพุทธศาสนิกชน และยังเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวสำหรับผู้ศรัทธา ในการอาราธนาคุณพระเพื่อดับทุกข์ ปัดป้องเคราะห์เข็ญเวรภัยต่างๆ ให้คงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว อธิษฐานใดไม่เกินวิสัยย่อมเป็นไปได้ สร้างจากผงมหาราชทั้ง4ที่เป็นเลิศทางเสน่ห์โชคลาภเจริญรุ่งเรืองชั้นสูง "สิ่งใดที่ปรารถนามิต้องขอก็มาเอง" ประกอบไปด้วยผงมหาราชใหญ่, ผงมหาราชครู, ผงมหาราชหงส์, และผงมหาราชพิสดาร ผสมกับผงบุหงามาลาบูชาพระรัตนตรัย และผงดอกไม้เครื่องหอมตามตำรากว่า70ชนิด

 

ด้านหลังประทับด้วย "ยันต์มหาราชขาดตัว" ที่ถือว่าเป็นเอกที่สุดในกลบทคัมภีร์มหาราช มีพุทธคุณเด่นทางเจริญรุ่งเรือง, เมตตามหานิยม, และโชคลาภเป็นหลัก พระยันต์นี้สถิตอยู่ที่ใด ที่นั่นจะ "ลาขาด" จากความโชคร้ายทั้งปวงและ "ลอยตัว" หมดซึ่งปัญหาใดๆสมชื่อมหาราชขาดตัว พระอาจารย์ท่านได้ปลุกเสกเรียกพระเวทย์พระคาถาสถิตลงพระยันต์มหาราชหลังพระตามลำดับ โดยเริ่มจากเจ้านางออ, นะโมอพุทธายะ, มะอะอุ, ไปจนถึงนิคหิต ก่อนย้ายโองการมหาราชเข้าสู่องค์พระ จนสำเร็จเป็นมหาราชขาดตัว ซึ่งกว่าจะจบขั้นตอนต้องอาศัยสมาธิจิตและเวลามาก หากไม่เชี่ยวชาญในคัมภีร์มหาราช ยากนักจะสำเร็จได้

พระอริยสัจสี่ Four Noble Truths Buddha

฿100.00Price
 • Four Noble Truths Buddha by Phra Arjarn O, Phetchabun.

  "Four Noble Truths Buddha" is an amulet filled with Buddhist art and deep Dharma puzzle. In front, there are two Buddha images sitting on four deer with one head. The Buddha image on the left is an idol of "Buddha" refer to Buddhism today which is the religion of Gautama Buddha. The Buddha image on the right is an idol of "Bodhisattva" refer to Buddhism in the future which is the Bodhisattva who will attain enlightenment as a Buddha. While "Four Deer With One Head" refer to Buddhism in the past 2,000 years ago which Buddhism prospered to the maximum during the reign of Ashoka the Great. When all three are combined together, it means Buddhism is a religion that flourishes in the beginning, in the middle and in the end, with the dharma teachings of the Buddha which is always true whether in the past, present or future called "Akāliko".

   

  "Four Deer With One Head" also refers to the "Satipatthana",the establishment of mindfulness and the "Four Noble Truths", the truths or realities for the spiritually worthy ones namely Dukkha, Samudaya, Nirodha, and Magga which is the way of cessation of suffering. This four deer with one head image is considered to be one of the oldest enigmatic religion figure. It is a symbol of one-way prosperity. It is also the emblem of "LP.Kong, the Khunpaen's master" as well. It is an important archaeological evidence of Buddhism. It represents a glorious civilization in the past. It appears within the architecture of temples, religious sites along the Silk Road in India, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan and China.

   

  One of the most famous four deer with one head architecture is inside the "Ajanta Caves" of Aurangabad, Maharashtra, India. Ajanta Caves is known as the most beautiful, amazing and oldest Buddhist cave temple in the world. Built around 350 B.E. The interior is filled with intricate stone carvings related to Buddhism. There are pagodas, Buddha images, and stories in the history of the Buddha. It is said that ancient monks and priests used this cave as their residence, hall for daily meeting and chanting, to perform religious ceremonies, and used as a storage for many valuables.

   

  Due to the impression of Phra Arjarn O on the picture "Four Deer With One Head" specially, so he created "Four Noble Truths Buddha" to be Buddhanussati, Dhammanussati ,and Sanghanussati for Buddhists. And it is also a reliable amulet for believers to pray for the cessation of suffering and fend off misfortunes to maintain prosperity in life. Any wish that is not beyond the law of karma is possible. The material are 4 recipes of Maharart Powder, the high class powder that is very excellent in case of charm, wealth & progress "Whatever the devotee wants, will be fulfilled automatically" consists of Maharart Yai Powder, Maharart Chakru Powder, Maharart Chahong Powder, and Extraordinary Maharart Powder mixed with potpourri powder made of many garland flowers that were used to worship the Three Jewels ,and more than 70 types of fragrant blossom powder.

   

  The back side was stamped with the special Yant named "Definitive Maharart" which is praised to be the final perfect Yant from Maharart scripture. This Yant is very powerful in case of progress, charm and wealth. Wherever this Yant exist, that place will "Definitely Lucky" & "Definitely Overwhelmingly".

   

 • แบบที่.2 เนื้อแก่ผงบุหงามาลา (ฝังตะกรุดสุริยันคู่จันทรา), บูชา 100 บาท

  Type.2: Concentrated Potpourri Powder (Embedding With Sun & Moon Takrud). Price 100 baht.

bottom of page