top of page

ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ (เนื้อทองแดง) God Across Ocean Yantra (Copper)

 

"ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ" จึงเป็นการน้อมเอาคุณของพระมหาชนก โพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญวิริยบารมีอย่างยิ่งยวดมาสถิตไว้ในแผ่นยันต์ ทำให้ยันต์นี้มีอานุภาพทางข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ เป็นที่เมตตาแก่เจ้านาย ผู้หลักผู้ใหญ่ ย่อมให้ความช่วยหลือเสมือนญาติมิตร ทั้งยังเป็นที่เมตตาแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพยังมีพุทธคุณทางป้องกันซึ่งภยันตรายต่างๆ แม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่อาจกระทำอันตรายได้


"God Across Ocean Yantra" is an indication of the virtues of Mahajanaka, the Bodhisattva who practiced stages of spiritual perfection comes to dwell in the metal sheet. Therefore, this Yantra has the power to overcome various obstacles. The elderly people and bosses will give friendliness, goodwill and support like you are their relatives. The sacred deities and angels will also give loving-kindness.

ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ (เนื้อทองแดง) God Across Ocean Yantra (Copper)

฿1,500.00Price
 • ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ , อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

   

  พระยันต์ "พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ" ประกอบไปด้วยเลขยันต์อักขระเฉพาะหลายตัว แต่สิ่งที่ทำให้พระยันต์นี้พิสดารน่าสนเท่ห์ไม่เหมือนยันต์อื่นใด คือในพระยันต์ได้ปรากฏ รูปนางมณีเมขลาเทวนารี กำลังอุ้มพระมหาชนกมหาโพธิสัตว์ เหินข้ามมหาสมุทรอันเวิ้งว้างไพศาล อาจารย์เจคเล่าให้ฟังว่าท่านได้พบพระยันต์นี้ในสมุดไทยโบราณเล่มหนึ่ง โดยเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้เจอพระยันต์นี้ ราวกับว่าเหล่าพระโพธิสัตว์เจ้าผู้เมตตาดลจิตดลใจให้ท่านสืบทอดวิชานี้ไว้

   

  "พระมหาชนก" คือพระชาติหนึ่งของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในทศชาติชาดกหรือพระเจ้า ๑๐ ชาติ ในพระชาตินี้พระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมีในขั้นสูงสุด ระดับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันคือ "ปรมัตถบารมี" โบราณาจารย์จึงอัญเชิญรูปพระโพธิสัตว์มหาชนกนี้มาประทับไว้ในพระยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและการข้ามพ้นอุปสรรคขวากหนามต่างๆ

   

  "ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพ" จึงเป็นการน้อมเอาคุณของพระมหาชนก โพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญวิริยบารมีอย่างยิ่งยวดมาสถิตไว้ในแผ่นยันต์ ทำให้ยันต์นี้มีอานุภาพทางข้ามพ้นอุปสรรคต่างๆ เป็นที่เมตตาแก่เจ้านาย ผู้หลักผู้ใหญ่ ย่อมให้ความช่วยหลือเสมือนญาติมิตร ทั้งยังเป็นที่เมตตาแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

   

  นอกจากนี้ยันต์พระเจ้าข้ามห้วงมหรรณพยังมีพุทธคุณทางป้องกันซึ่งภยันตรายต่างๆ แม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่อาจกระทำอันตรายได้ ด้วยบารมีของนางมณีเมขลา ผู้รักษามหาสมุทร ดั่งที่ได้ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาว่า "เมขลาเป็นเทพธิดาที่ได้รับมอบหมายจากท้าวโลกบาลทั้ง 4 เพื่ออารักขาทะเล โดยสั่งว่าถ้าเรือมาแตกลง มนุษย์ที่ถือไตรสรณคมน์ก็ดี มีศีลสมบูรณ์ก็ดี ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาก็ดี มาตกทุกข์ในสมุทรนี้ พึงพิทักษ์รักษาเขาไว้"

   

  เมื่อผู้บูชาระลึกถึงคุณของพระมหาชนกโพธิสัตว์ จิตที่เป็นกุศลนั้นย่อมยังผลคือความสุขสวัสดีในชีวิต ด้วยมหาบารมีอันพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญแล้ว ย่อมสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพชีวิตที่ศรัทธาในพระองค์ได้ ดั่งคำที่ว่า “คุณพระสามารถกำจัดภัยได้จริง”

   

  สำหรับเรื่องย่อของ "มหาชนกชาดก" มีเค้าเรื่องว่า พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก โอรสของพระเจ้าอริฏฐชนก แห่งนครมิถิลา เมื่อยังอยู่ในครรภ์พระมารดานั้น พระบิดาได้ทำสงครามกับพระอนุชาของพระองค์เองจนสิ้นพระชนม์ พระมารดาจึงหนีไปอยู่นครกาลจัมปากะ ต่อมาก็ประสูติพระมหาชนก เมื่อพระมหาชนกเติบใหญ่ขึ้น ทราบเรื่องราวของพระบิดา จึงทรงตั้งใจศึกษาศิลปวิทยาทุกแขนงจนแตกฉาน เมื่อพระชนม์ครบ 16 พรรษา จึงขอทุนทรัพย์จากพระมารดา นำไปทำการค้าทางเรือสำเภา เพื่อหาทุนไปชิงเมืองคืนมา แต่ขณะเดินทางกลางมหาสมุทร เรือสำเภาอับปางลง ผู้คนทั้งหลายบ้างก็จมน้ำตาย บ้างก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ทะเล พระมหาชนกอดทนว่ายน้ำในมหาสมุทรถึง7 วัน

   

  นางมณีเมขลาผู้รักษามหาสมุทร เห็นแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงช่วยพาส่งขึ้นฝั่งในอุทยานของพระเจ้าโปลชนก ซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้ว ในขณะนั้นพระธิดากำลังทรงหาคู่ครองด้วยการเสี่ยงรถ จนพระมหาชนกไขปริศนาได้ จึงได้เป็นผู้ครองราชสมบัตินั้น วันหนึ่งพระมหาชนกเสด็จประพาสอุทยาน ทรงเห็นต้นมะม่วง 2 ต้น ต้นหนึ่งออกผลเต็มต้น อีกต้นไม่มีผล ครั้นพอเสด็จกลับมาอีกครั้งพบว่ามะม่วงต้นที่มีผลเต็มนั้นถึงดึงหักโค่นลงหมด ส่วนต้นที่ไม่มีผลยังอยู่ดี ทำให้พระองค์ทรงเห็นโทษของการครองราชสมบัติ ว่าเปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลก็มีภัย หากไม่มีผลก็ไม่มีภัย การสละราชสมบัติออกผนวชก็เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลย่อมไม่มีภัย จึงทรงออกผนวช เรื่องนี้เน้นการบำเพ็ญบารมี ในเรื่องความเพียรพยายาม คือ "วิริยบารมี"

   

   

 • God Across Ocean Yantra by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

   

  The Yantra of "God Across Ocean" consists of many specific magic characters. But what makes this Yantra unique and more special than any other Yantras is that, in the Yantra, there is an image of Manimekhala, the sea goddess holding Mahajanaka Bodhisattva soaring across the vast ocean. Arjarn Jake told that he had found this Yantra in an ancient Thai scripture by the event that made he meet this Yantra as if the bodhisattvas who were merciful had inspired him to inherit this Yantra.

   

  "Mahajanaka" is one of the incarnations of Shakyamuni Buddha in the 10 Jatakas. In this life, Mahajanaka practiced the highest degree of perseverance. The level at which life is at stake is "Dãna-paramatthpãramĩ (Supreme Perfection in Charity), the absolute perfections for enlightenment as the Buddha being. Therefore, the ancient masters brought the image of Mahajanaka Bodhisattva to be placed in God Across Ocean Yantra as a symbol of success and overcoming various obstacles.

   

  "God Across Ocean Yantra" is an indication of the virtues of Mahajanaka, the Bodhisattva who practiced stages of spiritual perfection comes to dwell in the metal sheet. Therefore, this Yantra has the power to overcome various obstacles. The elderly people and bosses will give friendliness, goodwill and support like you are their relatives. The sacred deities and angels will also give loving-kindness.

   

  There is also a sacred power to protect worshipers from various dangers, even non-human beings can not do any harm due to the prestige of Manimekhala, the ocean keeper as shown in the commentary that "Mekhala Is The Goddess Assigned By The Four Heavenly Kings To Protect The Ocean By Instructing That If The Ship Breaks Down, Humans Who Taking Threefold Refuge, Having Perfect Precepts, Take Care Of Parents Is Suffering In The Ocean, Please Take Care And Protect Them To Be Safe."

   

  When the worshipers remember the virtue