top of page

มีอิทธิคุณทางด้านเมตตามหานิยม ผู้ใหญ่เมตตารักใคร่เอ็นดูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ถึงแม้มีเหตุเภทภัยมาแผ้วพาน
ก็จักรอดพ้นไปได้ดั่งหงส์โบยบิน ด้วยอานุภาพแห่งพญาหงส์ทองโพธิสัตว์
this candle has magic functions in case of charisma, bewitching, and reputation. Everyone is willing to help and support for any issues.
Even if there is a catastrophic situation, will able to escape like as flying swan with the power of the golden swan bodhisattva.

 

เทียนพญาหงส์ทอง, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

 

พระยันต์พญาหงส์ทองนี้มีคุณวิเศษเอนกประการ ถือเป็นพระยันต์สำคัญโดยนำเอาคุณของพญาหงส์ทองโพธิสัตว์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ทิชาชาติ เป็นพญาสัตว์ที่สง่างามยิ่ง มีกายอร่ามงามเรืองรองดังทองคำ อันเป็นพระชาติหนึ่งของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมี

 

ผู้หนึ่งผู้ใดได้เห็นถือเป็นบุญวาสนา ด้วยสิริลักษณ์อันงดงามแห่งพญาหงส์ทองโพธิสัตว์ โบราณาจารย์ท่านจึงขับขานบอกกล่าวว่ามีอิทธิคุณทางด้านเมตตามหานิยม ผู้ใหญ่เมตตารักใคร่เอ็นดูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ถึงแม้มีเหตุเภทภัยมาแผ้วพาน ก็จักรอดพ้นไปได้ดั่งหงส์โบยบิน ด้วยอานุภาพแห่งพญาหงส์ทองโพธิสัตว์

 

Golden Swan Candle by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

 

This Golden swan Candle has many wonderful qualities. The Golden Swan Yantra considered as an important sacred Yantra by bringing the virtues of golden swan bodhisattva who has very graceful appearance, his body and feather glowing like gold.  The golden swan bodhisattva is one of the incarnations of the Lord Buddha.

 

Anyone who sees the golden swan bodhisattva is very lucky person due to his majestic looking over all animals. Therefore, the ancient masters praised that this candle has magic functions in case of charisma, bewitching, and reputation. Everyone is willing to help and support for any issues. Even if there is a catastrophic situation, will able to escape like as flying swan with the power of the golden swan bodhisattva.

เทียนพญาหงส์ทอง Golden Swan Candle

฿200.00Price
    bottom of page